Privacybeleid


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens 
Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
De gegevens uit jouw dossier kunnen eventueel ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de persoonlijke gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Administratieve gegevens dienen volgens de belastingwetgeving 5-7 jaar bewaard te worden.

Cookies:

Mijn website maakt geen gebruik van Cookies

Privacy op de Zorgnota:
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling; natuurgeneeskundige behandeling of massage
 • de kosten van het consult

 

 •        VEILIGHEIDSMAATREGELEN

  De volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Gebruik van het administratieprogramma Moneymonk met de volgende keurmerken:

  Dagelijkse backups via TRUE volgens ISO certificering, SSL-verbinding Perfect Forward Secrecy

  Privacy statement therapeut bij Amber-reflexzonetherapie

  OPVRAGEN INFORMATIE

  Het is altijd mogelijk om de informatie zoals die door mij is genoteerd op te vragen, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.

  KLACHT INDIENEN

  Er is mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.